Ochrona Danych Osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin,
  tel. (91) 48 55 295 z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie można skontaktować poprzez
  e-mail iod@szczecin-centrum.sr.gov.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela: 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018. 23 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach
  o wykroczenia (Dz.U.2018. 475 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.
  w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r.
  w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2017.1277 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291
  ze zm.)

do 50 lat, w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług
na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów), udzielanie informacji publicznej

 

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018.23 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. (Dz.U.2018.708 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r.
  w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016.367),
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009.127.1052),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r.
  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. (Dz.U.2018.769 ze zm.),
 • Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk
  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459
   ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395
  ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.),
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.)

do zakończeniu procesu rekrutacji (przepisy wew.)

50 lat USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

10-lat dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł
- art. 94 pkt 9b kp

5 lat:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów), monitoring wizyjny

 

 • Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 

 

 

Do 3 miesięcy

 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody 
  i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, 
  po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
  w wypadku jeżeli przetwarzania dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane
7. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja obowiązku informacyjnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d