Ważne komunikaty w sprawach dotyczących funkcjonowania Sądu w okresie od 25 maja 2020 roku

 1. Do budynków sądu wstęp mają osoby zawiadomione albo wezwane na posiedzenie, ich pełnomocnicy i obrońcy albo osoby przez nich upoważnione, osoby, które w dniu posiedzenia oświadczą, że będą występować w roli pełnomocników lub obrońców albo osoby przez nich upoważnione, a które tymczasowo nie mogą udokumentować swojego umocowania albo nie pełnią jeszcze tej roli, publiczność z ograniczeniami, osoby korzystające z Biura Obsługi Interesantów.
 2. Uczestnicy posiedzeń mogą wejść do budynku najwcześniej na 10 minut przez wyznaczonym terminem posiedzenia.
 3. Wokandy w formie papierowej przekazywane są pracownikom ochrony poprzedzającego dnia.
 4. Dostęp publiczności do sal rozpraw jest ograniczony przez wydawanie kart wstępu na podstawie § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych.
 5. Przed lub w budynku Sądu pracownik ochrony dokonuje pomiaru temperatury ciała osób wchodzących, sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa oraz potrzebę wejścia do budynku sądu, w szczególności w związku z udziałem w posiedzeniu sądu, w tym jako publiczność albo do Biura Obsługi Interesantów. Wejście do budynku nie jest uzależnione od posiadania wezwania albo zawiadomienia, jednak pracownik ochrony sprawdza uprawnienie do uczestnictwa w posiedzeniu na podstawie wokandy, ewentualnie kontaktuje się z Wydziałem.
 6. Na terenie budynków Sądu, w zależności od szerokości korytarzy, mogą być wyodrębnione strefy ograniczające możliwość przemieszczania się osób (np. oczekujących świadków).
 7. Poruszanie się po budynkach Sądu powinno być ograniczone do dojścia do sali rozpraw albo Biura Obsługi Interesantów. Po zakończonym posiedzeniu należy niezwłocznie opuścić budynek sądu.
 8. W holu budynku Sądu przy ulicy Kaszubskiej 42 znajduje się skrzynka na korespondencję dla interesantów Sądu, w tym XIII Wydziału Gospodarczego KRS.
 
 1. Przed wyznaczaniem posiedzenia z udziałem stron przewodniczący posiedzenia rozważa możliwość wyznaczenia posiedzenia niejawnego albo rozprawy z wykorzystaniem przekazu obrazu i dźwięku (jeżeli będzie to możliwe) zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co zwiększy dostępność sal rozpraw, w sytuacji kiedy niektóre z nich nie spełnią wymogów sanitarnych (przykładowo wskutek zbyt dużej ilości uczestników).
 2. Świadków i biegłych należy wzywać na określone godziny.
 3. Godziny rozpoczęcia sesji w danym budynku powinny być zróżnicowane od 8.30 do 9.00, zgodnie z ustaleniami między Przewodniczącymi Wydziałów.
 4. Przed salami rozpraw, w zależności od szerokości korytarzy, mogą być tworzone strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione. Osoby przebywające w strefie zachowują odległość od siebie co najmniej 2 metrów.
 5. W tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję.
 6. Na salę rozpraw nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy ani użyczać do korzystania przedmiotów innym osobom.
 7. Podczas posiedzenia każdy jego uczestnik, pracownicy sądu, publiczność powinni mieć zakryte usta i nos, za wyjątkiem, kiedy osoba przebywa za przegrodą z pleksi.
 8. Osłona twarzy może być wyjątkowo zdjęta, jeżeli tak zarządzi przewodniczący posiedzenia, szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości.
 9. Należy zachować 2 metrową odległość między wszystkimi osobami uczestniczącymi w posiedzeniu, w tym publicznością. Jeżeli jest to konieczne, osoby te nie mają obowiązku zajmowania wyznaczonych przepisami miejsc na sali rozpraw, nawet jeżeli skutkiem tego będzie niemożność utrwalenia przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. W takiej sytuacji protokół należy sporządzić pisemnie. Nie dotyczy to funkcjonariuszy Policji i innych służb.
 10. Jeżeli zachowanie powyższych warunków nie jest możliwe należy przenieść posiedzenie do innej sali rozpraw, która zapewnia ich spełnienie.
 11. Posiedzenia w składach trzyosobowych należy odbywać w salach zapewniających odstęp 2 metrów między członkami składu, w szczególności nr 60 albo wyjątkowo 56 i 57. Na prośbę Przewodniczącego posiedzenia w składzie 3 osobowym, posiedzenia już wyznaczone w tych salach należy przenieść na inne, jeżeli jest to możliwe.
 12. Na salach rozpraw zajęte miejsca siedzące i powierzchnie dotykane, w tym stoły, należy dezynfekować po każdym posiedzeniu albo po zmianie osobowej na sali, a mównicę po każdym przesłuchaniu.
 13. Sale rozpraw wietrzone są przed posiedzeniem i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie posiedzenia. Jeżeli jest to konieczne, wietrzenia odbywa się w przerwie w posiedzeniu.
 14. W odniesieniu do już wyznaczonych posiedzeń przewodniczący posiedzenia podejmuje decyzję o ich odwołaniu, jeżeli nie jest możliwe spełnienie warunków o jakich mowa wyżej, przykładowo z powodu braku odpowiednich przerw między posiedzeniami.
 15. Kolejne posiedzenia z udziałem stron można wyznaczać wyłącznie przy zachowaniu powyższych warunków, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności wietrzenia i dezynfekcji sali rozpraw.
 16. Ławnicy mogą wykonywać czynności urzędowe bez togi.
 
 1. W budynkach Sądu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nieprzybywająca z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo sama nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynków Sądu poddawane są pomiarowi temperatury ciała.
 3. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała, powyżej 37,5° C oraz odmawiające poddania się badaniu nie będą wpuszczane do budynku. Jeżeli dotyczy to uczestnika posiedzenia i jest to możliwe, pracownik ochrony przekazuje o tym informację do sekretariatu odpowiedniego wydziału, a ten przewodniczącemu posiedzenia.
 4. W budynkach Sądu, także oczekując na posiedzenie, należy zachować odległość 2 metrów od innej osoby, za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących. Nie dotyczy to funkcjonariuszy Policji i innych służb.
 5. Interesanci powinni mieć zakryte usta i nos. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na usta i nos musi zostać zdjęta, należy przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
 6. Przy wejściu do Sądu, do pomieszczeń albo w pomieszczeniach udostępniony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby.
 7. Miejsca do siedzenia usytuowane są przy zachowaniu 2 metrowego odstępu, również na salach rozpraw.
 8. Klamki, uchwyty, poręcze, powierzchnie często dotykane, wspólne, a także z którymi stykają się interesanci są regularnie dezynfekowane. Pomieszczenia Sądu są regularnie wietrzone.
 9. Pracownicy Sądu wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów, podczas wykonywania obowiązków, powinni nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne. Jeśli nie jest to możliwe, należy zachować odległość 2 metrów.
 10. Używany sprzęt, w tym osobisty, powinien być okresowo dezynfekowany.
 11. Nieczynne są szatnie w budynkach sądu.
 

Korespondencja wpływająca do Sądu, poza posiedzeniami, poddawana jest kwarantannie i ozonowaniu, jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro danego postępowania sądowego. O sposobie postępowania z dokumentami składanymi na posiedzeniach decyzję podejmuje Przewodniczący posiedzenia.

 
 1. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów. Czynności te realizowane są przez Biuro Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kaszubskiej 42
 2. Biuro Obsługi Interesantów wraz z Biurem Podawczym i Czytelnią Akt jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dyżur BOI w poniedziałek w godzinach 15.30-18.00 jest odwołany.
 4. Liczba interesantów przebywających w Czytelni Akt jest ograniczona do 5, przy zachowaniu 2 metrów odległości od każdego stanowiska, w Biurze Obsługi Interesantów do 3, w Biurze Podawczym do 1 osoby i jednocześnie do 1 interesanta przy co drugim stanowisku.
 5. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zamówieniu i mogą być dostępne najwcześniej dnia następnego. W zamówieniu należy wskazać pełną godzinę, o której mają być udostępnione, począwszy od 8:00 a skończywszy na 15.00. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 50 minut.
 6. Pracownik Czytelni Akt potwierdza mailem albo telefonicznie dostępność akt, informując o godzinie udostępnienia akt i o kolejnym numerze, który należy podać przy wejściu do budynku.
 7. Akta nie są udostępniane w dniu poprzedzającym posiedzenie z udziałem stron.
 8. Przekazywanie akt między Wydziałami i Czytelnią Akt powinno następować w miarę możliwości po okresie kwarantanny.
 9. Wpłaty gotówkowe w kasie mogą być przyjmowane jedynie wyjątkowo, w szczególności w sprawach związanych z Ekspozyturą Centralnego Rejestru Zastawów.
 
 1. Biuro Obsługi Interesantów wraz i Czytelnią Akt jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 2. Dyżur w poniedziałek w godzinach 15.30-18.00 jest odwołany.
 3. Liczba interesantów przebywających w Czytelni Akt jest ograniczona do 2, przy zachowaniu 2 metrów odległości od każdego stanowiska, w Biurze Obsługi Interesantów do 1.
 4. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zamówieniu i mogą być dostępne najwcześniej dnia następnego. W zamówieniu należy wskazać pełną godzinę, o której mają być udostępnione akta, począwszy od 8:00 a skończywszy na 15.00. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 50 minut.
 5. Pracownik Czytelni Akt potwierdza mailem albo telefonicznie dostępność akt o wskazanej godzinie.
 6. Biuro Obsługi Interesantów obsługuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na określoną godzinę. Wstęp do Biura Obsługi Interesantów mają wyłącznie osoby umówione.
 

Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

 

Rejestr zmian dla: Ważne komunikaty w sprawach dotyczących funkcjonowania Sądu w okresie od 25 maja 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-13
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-21
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-21
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-09
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d