Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:2016-10-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie
 • E-mail: administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl
 • Telefon: 914 855 275

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie
 • Adres: ul. Kaszubska 42
  70-227 Szczecin
 • E-mail: administracyjny@szczecin-centrum.sr.gov.pl
 • Telefon: 914 855 275

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Dodatkowo 
Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze na poziomie 0 i Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt i kasą Sądu na poziomie „-1”. W budynku jest winda.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul Narutowicza. Wejście znajduje się na niskim parterze. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, natomiast brak windy.
Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 0 oraz sale rozpraw znajdujące się na I i II piętrze.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na ul. Kaszubskiej lub na ul. Potulickiej. Od skrzyżowania z ul. Potulicką do skrzyżowania z ul. 3 Maja, na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Limanowskiego. Wejście znajduje się na niskim parterze. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od ul. Limanowskiego.
Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 1 i 2. W budynku jest winda.
W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.
Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na rogu ul. Limanowskiego i 3 Maja. Ulica Limanowskiego jest ulicą jednokierunkową i na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rejestr zmian dla: Oświadczenie o dostępności