Elektroniczne sprawozdania finansowych w KRS

W dniu 15 marca 2018r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza wymóg składania dokumentów finansowych, o których mowa w art.69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości

co oznacza, że:

  1. od dnia 15 marca 2018r. dokumenty finansowe, o których wpisuje się wzmiankę w dziale 3 rubryce 2 rejestru przedsiębiorców, nie będą już mogły być składane w postaci papierowej do sądu rejestrowego, a sądy rejestrowe nie będą ich przyjmować do akt rejestrowych;
  2. od dnia 15 marca 2018r. dokumenty sprawozdania finansowe, o których wpisuje się wzmiankę w dziale 3 rubryce 2 rejestru przedsiębiorców będą musiały być składane wyłącznie w postaci elektronicznej do utworzonego „Repozytorium dokumentów finansowych";
  3. od dnia 15 marca 2018r. wykonanie obowiązku sprawozdawczego przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców będzie wiązać się z koniecznością dokonania zgłoszeniaza pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości:

zgłoszenie będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobą fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator,

zgłoszenie będzie podlegać automatycznemu sprawdzeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zgłoszenie jest bezpłatne,

pozytywna weryfikacja zgłoszenia doprowadzi do automatycznego wpisu wzmianki w dziale 3 o złożeniu do akt rejestrowych dokumentów finansowych za dany rok obrotowy,

- negatywna weryfikacja zgłoszenia przez system teleinformatyczny albo rezygnacja z dokonywania zgłoszenia oznacza konieczność przesłania wniosku drogą elektroniczną do sądu rejestrowego celem ujawnienia dokumentów finansowych za dany rok obrotowy, Taki wniosek podłega opłacie sądowej w kwocie 40zł. oraz opłacie za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.

Rejestr zmian dla: Elektroniczne sprawozdania finansowych w KRS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d